O Zlatovlásce

O Zlatovlásce Skladem

kat. č. 300


Dostupnost: skladem

Vaše cena: 0 Kč s DPH (0,0 Kč bez DPH)


Počet kusů k objednání: ks -->


Byl jeden velmi, ale velmi chudobný kovář. Snad i jemu se někdy lépe vedlo, ale oženil se, Bůh ho obsypal dětmi, s řemeslem začalo se mu špatně dařiti, jmění neměl, ani zahrádky, ani kus zemičky - což divu, že přišel na mizinu. Ze dne na den vedlo se mu hůře a konečně ho ta bída i pláč hladových dětí tak domrzely, že se mu nechtělo býti na živu. I vzal posledních sedm krejcarů, co měl ještě ve svém domě, koupil si provaz a šel do lesa, aby se oběsil.

 

Přišel do lesa, vyhlídl si strom, a právě chtěl provaz hoditi přes jednu silnou větev, vtom - kde se vezme, tu se vezme - přistoupí k němu neznámá paní a začne ho přemlouvati, aby se nevěšel, že je to hřích a mrzký čin. - Kovář se nad tím zjevením zarazil a zdálo se, jako by chtěl od svého předsevzetí ustoupiti, ale hned se zase upamatoval na svoji bídu a provaz znovu házel na větev. A zase mu paní domlouvá, aby toho nečinil, že je to hřích i mrzké že je to - ale kovář nedbaje na její slova otáčel si provaz na krk. Tu se ta paní postavila před něho a odtrhnuvši mu ruku pravila: "Nevěs se, kováři, nevěs! Já ti v tvé bídě pomohu. Dám ti bohatství, kolik jen budeš chtít, jak mi slíbíš dáti, o čem ty ve svém domě dosud nevíš."

 

"Ej, nuže, co by to mohlo býti, o čem bych já ve svém domě nevěděl, pomyslil si kovář, a nemohlo mu nikterak napadnouti, co by to mohlo býti, o čem by doma nevěděl. "Ať je to co chce, snad to bude nějaká maličkost", pravil sám k sobě a přislíbil paní, že jí dá, čeho si žádá, jen když mu pomůže z bídy. Paní zmizela, ale zanedlouho přinesla kováři sílu peněz, řkouc mu: "Tu máš, co jsem ti slíbila, a pro to, co jsi mi slíbil ty, si přijdu za sedm let." - Paní opět zmizela a kovář potěšen se vrátil s bohatstvím domů.

 

Když přišel domů a bohatství rozložil po stole, byla radosti plná chýše; ale když ženě vyjevil, pod jakou záminkou peníze dostal, pustila se žena do hrozného nářku, neboť byla pocítila a o tom muž nevěděl. "No, to jsi mi cosi udělal, plakala, "vždyť jsi vlastní dítě zaprodal ještě dřív, než se narodilo!" - Lekl se i kovář, ale co plátno, již byl slib dán a odvolati se již nemohl.

 

Kovářka, když jí čas uplynul, porodila krásné děvčátko se zlatými vlasy a se zlatou hvězdičkou na čele. To děvčátko rodiče opatrovali jako oko v hlavě a vychovávali je, jak jen dovedli, až do sedmého roku. Sedm roků pominulo, an tu náhle pod kovářovými okny zastavil černý kočár, z něhož vystoupila paní kováři známá. Když se byla kováři ohlásila, proč přišla, vzala Zlato vlásku, odvedla si ji ke kočáru a do něho se s ní posadila. S pláčem a hořekováním vyprovázeli ji rodiče až po hřbitov. Chtěli jíti ještě dále, ale paní nedovolila. - Plačíce vrátili se tedy domů. - Zanechmež jich a ohlédněme se za utěšeným děvčetem.

 

Tu odvážela paní v černém voze pustými lesy a dolinami drahný čas, až konečně dojeli do jednoho krásného zámku, kde zastavili. Paní zavedla děvče do zámku; tam ji provedla po devětadevadesáti pokojích a potom jí takto pravila: "Tu budeš přebývat, dívko moje. Těchto devětadevadesát pokojů zanechávám pod tvojí opatrností. Který se ti jen zalíbí, v tom můžeš bývat, ale jen do stého mi ani nenakoukni, nebo bys mohla zle pochoditi. Za sedm roků se zase uvidíme, a potud se chovej, jak umíš a jak jsem ti kázala." - Jak to dořekla, zmizela.

 

Po celých sedm let přebývala Zlatovláska v tom zámku, rostla jako jahodka v lese, sama a sama, a stávala se den co den krásnější a moudřejší.

 

Procházela se po devětadevadesáti pokojích, čistila je, pořádala a tak jí léta ucházela. Do stého pokoje nahlédnouti se neopovážila. Když uplynulo sedm rokův, paní se vrátila. "No, jestlipak jsi nenahlédla do posledního pokoje ?" byla první její otázka.

 

"Ne", odpověděla Zlatovláska, a paní jí věřila, vělělať dobře, že děvče mluví pravdu. Zakrátko, když byla v zámku vše prohlédla, poručila Zlatovlásce jako prve, aby do posledního pokoje nechodila, a opět odešla na sedm roků.

 

Prochází se zase Zlatovláska po devětadevadesáti pokojích, prochází se, pořádá je, čistí, aby byly jako zrcadlo a na stý ani nepomyslí. Ale tu jednoho dne slyší utěšenou hudbu, která jako by vycházela z toho pokoje. Jakkoli hudba byla vábná, že nikdy nic podobného neslyšela, přece se napoprvé zdržela; ale když se druhý den hudba opakovala a ještě krásněji a vábněji, tu se nemohla Zlatovláska déle zdržeti a podívala se do pokoje. Za stolem sedělo dvanácte zakletých lidí nepohnutě jako kostlivci a za dveřmi stál jeden, který, když Zlatovláska otevřela, pro živého Boha ji prosil a zaklínal, aby nevyjevila paní, co v pokoji viděla, aby do hrdla tajila, byť se s ní i nejhůře dělo. Ulekla se Zlatovláska a přisvědčivši zaklenci rychle dveře zavřela, jdouc zase po své práci čistiti pokoje.

 

Za sedm roků se paní vrátila; vědělať již, že byla Zlatovláska v posledním pokoji.Hned se jí ptala: "No, děvče, ty jsi do posledního pokoje nakoukla? Pověz mi, co jsi v něm viděla?"

 

"Nic", tajilo děvče.

 

Paní se jí ptala po druhé, ale ona vždy, že nic. Vidouc, že to nechce pověděti, hrozila jí: "Jak mi nepovíš, co jsi v tom posledním pokoji viděla, hodím tě do studny a zůstaneš němá!" Ani té hrozby se děvče neleklo a jen tajilo. Tu ji paní chytla a hodila do studny a tak ji udělala, že s nikým jiným nemohla mluviti, leč s paní samou. Když se Zlatovláska vzpamatovala, viděla se na suchém dně studny a před sebou viděla průchod ve skále. I šla tím průchodem a přišla na pěknou zelenou louku, okolo níž byl les. - I zůstala tam, živic se jahodami a sladkými kořínky. Ta paní se jí i tam zjevovala a vždy ji prosila, aby jí pověděla, co viděla v posledním pokoji, ale ona nepověděla.

 

Jednou lovil v lese mladý král a zabloudiv až na tu louku, našel tam Zlatovlásku spící na zeleném pažite. - Velmi se podivil, kde se tam v pustině tak nevídaná krása vzala. - Díval se na ni dlouho a čím více se díval, tím se mu více líbila, až si konečně umínil, že ji zbudí, s sebou do zámku si odvede a vezme za ženu, nechť si o tom lidé soudí jakkoli.

 

I vzbudil ji potichu a ptal se jí, kdo je, proč tam sama spí v té pustině? Ale ona mu nemohla odpověděti. - I myslel si, že se ho lekla a stydí se, a proto se jí dále tázal, zdali by nešla s ním na zámek. Zlatovláska zase nic neřekla, jen kývla hlavou, že nedbá. Vzal ji tedy mladý král na svůj zámek, dal jí upraviti krásné šaty a potom, jak si byl umínil, za ženu ji pojal, a přesto, že byla němá, ji měl rád. - Žili spolu velmi šťastně a spokojeně. Asi za rok blížila se k porodu; král se velice těšil, ale ona bývala velmi smutná. Když čas vypršel, porodila krásného chlapečka se zlatými vlásky a zlatou hvězdičkou na čele. Kdo byl radši než král! Dal přistrojiti skvostnou hostinu a sezval mnoho hostí, aby se s ním radovali. - Ale radost jejich se proměnila v smutek.

 

V noci se Zlatovlásce zjevila paní a začala jí hroziti, že jí chlapečka uškrtí, jak nepoví, co viděla v posledním pokoji. Zlatovlásku přešel mráz hrůzou, ale neprořekla ani slova. Tu paní utěšeného chlapce zaškrtila, Zlatovlásce pomazala ústa krví a zmizela. Když ráno chlapce mrtvého našli, nelze popsati, kterak se všickni lekli. Hledali v celém zámku, jestli by někde byl schován zločinec, který chlapce zaškrtil, ale věru nikoho nenašli. Mnozí křičeli, že to královna udělala sama, že má ústa krví umazána, a ona musela ke všemu mlčeti. Než král jediný víry tomu nepřiložil a zase žil s ní spokojeně potom jako předtím, ač se oba trápili nad smrtí krásného chlapce.

 

Pánbůh jim zase požehnal. - Královna přišla po čase do naděje a porodila děvčátko se zlatými vlásky a hvězdičkou na čele, tak utěšené, jako byla sama královna. - Král se velice zaradoval; aby se nemohlo státi žádné neštěstí, rozestavil stráže po celém zámku až do ložnice královniny, že by jim byla ani myška nemohla proklouznouti. - Ale což to bylo platné proti panině moci? Pustila na všecky spánek a zaspali jako snopy. Ale ona vešla do pokoje ke královně a tázala se jí zase, co viděla v posledním pokoji, a hrozila, nepoví-li, že jí děvčátko zaškrtí. "Nic", odpověděla královna, ale ruce prosebně vztáhla k paní. - Ale ta nedbajíc na ni vzala děvčátko, zaškrtila, paní pomazala ústa krví a zmizela. Ráno bylo děvčátko mrtvé a stráž nevěděla, jak se to mohlo státi. - Král byl všecek bez sebe lítostí a hněvem nad tou neslýchanou bezbožností. V celém zámku prohledali každý koutek, ale o nikom ani vidu ani slechu. "Královna si děvče sama uškrtila, vždyť má ústa zakrvácená!" začali všichni volati, za ničemnou osobu, za čarodějnici ji vyhlašovali a k smrti na hranici odsuzovali. Konečně i král ji vzal v podezření a k smrti ji odsoudil.

 

Za městem měli ubohou Zlatovlásku upáliti. Už ji vyvedli - už k sloupu přivázali - už chtěli hranici zapalovati - vtom přiletí odkudsi černý kočár a středem lidstva přímo letí k Zlatovlásce, u níž stane. Z kočáru vystoupí jí známá paní a ptá se jí: "Nuž pověz, dívko moje, co jsi v tom posledním pokoji viděla, neboť ti už nyní, jak vidíš, všecko jedno." - "Nic jsem neviděla", odpověděla Zlatovlaska. Tu zvolala paní všecka uradovaná a proměněná: "Děkuji ti; to je tvoje i moje štěstí, že jsi nepověděla. Tím jsi mne i těch dvanáct zakletých, co jsi v tom posledním pokoji viděla, vysvobodila. Kdybys byla pověděla, byla bys nás všecky i sebe samu na věčné věky zatratila. " - Po těch slovech přikročila paní ke kočáru a vynesši z něho dvě děti zlatovlasé s hvězdičkami na čelech, královně je vložila do náručí; byly to její vlastní. Potom vsedla do kočáru a zmizela.

 

V tom okamžení Zlatovláska promluvila a králi začala rozprávěti, jak a co se s ní dělo. Král ani očím svým nechtěl věřiti, vida ty divy; ale když mu Zlatovláska vše vyrozprávěla, tu jí padl okolo krku, prose za odpuštění, že tak nemilosrdně s ní zacházel. Potom si ji i s krásnými dítkami dovezl do zámku, poslali pro kováře, který k nim přišel se všemi dětmi, a tak všichni vespolek žili šťastně a spokojeně bůhvíjak dlouho.<< Zpět | Tisk | Doporučit známému | DOTAZ K PRODUKTUDiskuze k produktu


... žádný příspěvek k tomuto produktu ...


Přihlášení

 
 

Zákazník: nepřihlášen

Email:

Heslo:

Registrace zákazníka

Zapomněli jste heslo?

 

Akční nabídka

 
 

... žádné produkty ...

 

Anketa

 
 
 

Výměna odkazů

 
 

NAŠI PARTNEŘI:

Spálne - lacný nábytok do spálne

Detský nábytok - lacný nábytok do detskej izby

Obývací pokoje ​- obývací stěny a doplňky od obývacího pokoje

 

Kontakty

 
 

Hovoří s Vámi

Milena Jurášková

Hovoří s Vámi Milena Jurášková

 

Dotazy směřujte na:
Tel.: 727 897 211
email:info(zavináč)eurokosik.cz
Jsme plátci DPH

 
 

Doporučte nás

 
 

Chcete-li doporučit Vašemu známému náš obchod, stačí stisknout tlačítko a vyplnit formulář.

 

Vmna odkaz

 
 

Zajímavé články

 

Dětský pokoj inspirace - inspirace pro váš dětský pokoj

- Jak vybírat školní batoh pro prvňáčka

 

Další články 1, 2, 3

Archiv

 


 

Staň se našim fanouškem

Eurokosik.cz - Dětské pokoje, kapsáře, dekorace, školní batohy, obrázky, koberce, povlečení, deky, záclony, nábytek, svítidla

 

 

prázdný


0 Kč

Měna:

Tagy:  Dětské dřevěné dekorace Dětský hrací koberec Dětský koberec silnice Dětský pokoj Studentský pokoj Kapsáře za postel Dětské lampičky Patrová dětská postel Školní batohy pro prvnáčky dětské dekorace  dětské postele

Eurokosik nabízí dětské pokoje, dětský nábytek, dětské postele a patové postele. Dále dětské dekorace, povlečení, kapsáře za postel, školní batohy.